Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλ. Δ.Α.Δ. , για την για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ «(CPV 33181000-2) ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», (KAE   1311) για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΖΑΚΎΝΘΟΥ . Προϋπ. δαπάνης   90.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΗΒΦ4690ΒΞ-ΜΣΧ} …