Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας των ειδών α. ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ & β. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια των ειδών α. ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ (CPV 33141115-9) &  β. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ (CPV 33198000-4) Προϋπολ. δαπάνης  8.510,00  € συμπερ. ΦΠΑ,  για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΔΗ44690ΒΞ-Β2Λ } …