Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  (CPV 33141114-2, ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  6.459,50 € συμπ. ΦΠΑ  {Πιθανή ποσότητα: 58000 μέτρα,   3200 τεμ } για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΕΙΤ4690ΒΞ-46Β } …