Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV  39224300-1) (ΚΑΕ 1381)  & ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (CPV 39221180-2) ( ΚΑΕ 1129).  Προϋπ. δαπάνης  4.599,55 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6Ο984690ΒΞ-Κ3Χ} …