Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (CPV 33141200-2, «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ») (KAE 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 12.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους  {Πιθανή ποσότητα:  11.078 τεμ.}, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 9ΓΔΓ4690ΒΞ-2ΩΜ} …