Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33141620-2,  «ιατρικοί εξοπλισμοί»)  (KAE 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης  8.474,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα: 1.740 τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΘΗΥ4690ΒΞ-4ΧΩ } …