Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ του Γ.Ν.Ζ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ του Γ.Ν.Ζ  (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) {CPV 71620000-0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ} (KAE 0439). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 10.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΩΒΔΓ4690ΒΞ-Μ2Ν } …