Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (21/2022), για την ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (21/2022), για την ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», πιθανή ποσότητα 28.590 κιλά  (1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών  αποβλήτων, (2) Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων   2α)  αποτέφρωση και  2β) αποστείρωση, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 90.000,00 €  συμπερ.  Φ.Π.Α.  24%,για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης «Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)  επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου.». Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: ΨΨ854690ΒΞ-ΖΤΒ,  ΑΔΑΜ: 23PROC012276460  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 186850.