Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (19/2022), για την προμήθεια: «2.) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (19/2022),  για την προμήθεια : « 2.) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, για τον μοριακό αναλυτή κλασσικής PCR (ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου)  με δυνατότητα έκδοσης αποτελέσματος σε περίπου 180 min, (για προγραμματισμένα περιστατικά).»  Πιθανή ποσότητα: 2.079 τεστ.   Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης : 48.272,00  € συμπερ.  ΦΠΑ (Σαράντα Οκτώ Χιλιάδες Διακοσίων Εβδομήντα Δύο ευρώ και Μηδέν λεπτά) για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης: «Η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ ανά κατηγορία αναλυτή».Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 6ΤΠΛ4690ΒΞ-Α9Ω,  ΑΔΑΜ: 23PROC012379130  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 188930.