Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KAE 1511) για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους

Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΩΠΖ94690ΒΞ-171  εχει αναρτηθεί “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KAE 1511) για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους”