Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 20/2023 για την προμήθεια « ΜΕΛΑΝΙΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 20/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την προμήθεια  : « ΜΕΛΑΝΙΩΝ»  για κάλυψη  αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ   ΔΑΠΑΝΗ:68.548,39 € προ ΦΠΑ ή 85.000,00 € με ΦΠΑ.

Με   κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ),  επί του συνόλου των  ζητουμένων ειδών.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ: 670Π4690ΒΞ-ΜΕΤ} & ΚΗΜΔΗΣ { ΑΔΑΜ: 23PROC013797183 }  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 267127.