Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ακύρωσης Σ.Δ. για Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχ. Ελέγχου και επαναπροκήρυξή του

Ανακοινώνουμε ότι ο Διοικητής  του Γ. Ν. Ζακύνθου με την υπ’ αρίθμ. 1914/2-4-2020, με ΑΔΑ: ΩΞΚΑ4690ΒΞ-Δ7Γ  απόφασή του ενέκρινε Α) την ακύρωση της αρ. πρωτ.  1862/1-4-2020, με ΑΔΑ: ΨΓ344690ΒΞ-ΕΙΧ και ΑΔΑΜ:20PROC006511689 διακήρυξης για την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου (CPV 79212300-6) (ΚΑΕ 0419)1. Για την ανάδειξη ενός (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ. Προϋπ. δαπάνης 8.835,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, 2. Για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου από ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ. Προϋπ. 3.596,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24%, και Β) την επαναπροκήρυξη του Συνοπτικού διαγωνισμού με αλλαγή των προδιαγραφών, όσον αφορά τις ζητούμενες προδιαγραφές για την ανάδειξη ενός (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ, όπως αυτές αναγράφονται στην αρ. πρωτ.1910 /2-4-2020 εισήγηση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών του Γ.Ν.Ζ.